REGULAMENTUL SERVICIULUI DE CONSULTANȚĂ ONLINE SAU TELEFONIC

SECȚIUNEA 1. PRESTATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

1.1. Serviciul de consultanță online sau telefonic (în continuare „Serviciul”) este organizat și desfășurat de ÎCS „Clinica Sante” SRL (denumită în continuare „Prestatorul„), o societate comercială înregistrată în conformitate cu legea Republicii Moldova cu sediul în Chișinău. Reprezentantul Prestatorului în Republica Moldova – Domnul Petru Chițanu, telefon de contact 022-66-72-66/079774476.

1.2. Pacienții (în continuare „Beneficiarii”) sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament al Serviciului (denumit în continuare “Regulamentul”).

Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în Republica Moldova, pe website-ul Prestatorului: www.clinica-sante.md și la sediul Prestatorului.

1.3. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul  a fost făcut public anterior.

1.4. Potrivit liberei decizii a Prestatorului, Serviciul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

 

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE

2.1. Prestarea Serviciului este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în toate filialele Prestatorului.

SECȚIUNEA 3. DURATA SERVICIULUI

3.1 Prestarea Serviciului va avea loc în perioada 16 ianuarie 2017– 16 ianuarie 2018 (1 (unu) an) denumită în continuare “Perioada Serviciului”.

3.2 Prestarea Serviciului se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3 Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica Perioada de prestare a Serviciului pe parcursul derulării acestuia și de a anunța acest lucru public, cu o zi în prealabil înainte de data intrării în vigoare a modificărilor.

SECȚIUNEA 4. BENEFICIARII SERVICIULUI

4.1. Serviciul este destinat tuturor persoanelor fizice, cetățeni ai Republicii Moldova sau cetățeni străini cu reședința în Republica Moldova (denumite în continuare „Beneficiari”).

SECȚIUNEA 5. STRUCTURA SERVICIULUI

5.1. În cazul solicitării Serviciilor specificate la pct. 5.2. de mai jos, Beneficiarul urmează să achite prețul serviciului stipulat în Anexa nr. 1, online prin card bancar conform procedurii prevăzute la art. 6.2.

5.2. Prestarea Serviciului se va efectua online sau telefonic și va consta din recomandări și interpretarea rezultatelor de laborator pe domeniile descrise mai jos:

 • Ginecologie;
 • Urologie;
 • Nefrologie;
 • Medicina de familie;
 • Terapie;
 • Hepatologie;
 • Boli infecțioase;
 • Reumatologie;
 • Endocrinologie;
 • Oncologie;
 • Hematologie;
 • Otolaringologie;
 • Venerologie și dermatologie;
 • Neurologie;
 • Alergologie;
 • Psihiatrie;
 • Stomatologie;
 • Chirurgie;
 • Proctologie;
 • Traumatologie;
 • Cardiologie;
 • Pneumologie;
 • Gastrologie;
 • Oftalmologie;
 • Pediatrie;

5.3. Taxele pentru serviciile prestate sunt prezentate în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Pentru primele trei luni de la demararea Serviciului nu se vor aplica careva taxe pentru Beneficiari.

SECȚIUNEA 6. DEFINIȚII, TERMENI ȘI MECANISMUL SERVICIULUI

Definiții, Termeni

6.1. Serviciul de consultanță online sau telefonic – „Serviciul” este o metodă nouă de consultanță și diagnostic general, ce va fi implementată de către Prestator pe o perioadă de 1 (unu) ani de zile, care constă din consultarea de către medicii specialiști, angajați ai Prestatorului, acordată Beneficiarilor în baza investigațiilor medicale prezentate de către aceștia.

6.2. Achitarea serviciului – Beneficiarul solicitant al serviciului va efectua achitarea în regim on-line prin card bancar de pe site-ul www.clinica-sante.md, și va putea beneficia de serviciu imediat după efectuarea plății. La momentul efectuării plății Beneficiarul face dovada acceptării prezentului Regulament și solicitării Serviciului.

Clauze diverse de participare în Serviciu

6.3. Pentru acuratețea informațiilor și verificări ulterioare, toate comunicările ce se vor derula între Prestator și Beneficiari vor fi înregistrate și stocate.

 

SECȚIUNEA 7. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1 Prin prezentul Regulament, Prestatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecţia datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate în cadrul prestării Serviciului nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Prestatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

7.2 La momentul solicitării Serviciului, Beneficiarii își pot exprima acordul (opțional) cu privire la includerea datelor Beneficiarilor cu caracter personal în baza de date a Prestatorului, în scopul realizării de rapoarte statistice, al informării Beneficiarilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor de Prestator, precum și în alte scopuri de marketing. 7.3 Prestatorul poate solicita acordul Beneficiarului pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio si/sau video, numele, prenumele lor, orașul de reședință, imaginea și vocea. Beneficiarul nu va fi obligat să își exprime acest acord, acest lucru rămânând la libera sa alegere. În cazul în care Beneficiarul va dori să își exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declarație scrisă semnată de acesta.

 

SECȚIUNEA 8. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RĂSPUNDERII ÎN CADRUL PRESTĂRII SERVICIULUI

8.1. Prestatorul este îndreptățit sa ia toate masurile necesare în caz de tentative de fraudare, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta calitatea acestui Serviciu și imaginea Prestatorului.

8.2. Prestatorul nu va avea nici o răspundere și nu va putea fi implicat în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra documentelor fiscale cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Beneficiarul Serviciului în legătură cu aceasta.

8.3. La solicitarea Serviciului, Beneficiarul declară pe propria răspundere că a luat cunoștință cu Regulamentul, și este de acord cu următoarele:

 1. Beneficiarul este singurul răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;
 2. Beneficiarul este de acord cu prelucrarea datelor personale în condițiile și în scopul declarat prin acest Regulament.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA SERVICIULUI ÎNAINTE DE TERMEN

9.1. Prestarea Serviciului poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul insolvabilității Prestatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prestarea Serviciului. Încetarea prestării Serviciului înainte de termen va fi făcută publică prin afișarea deciziei de încetare pe website-ul www.clinica-sante.md.

 

SECȚIUNEA 10. LITIGII

10.1. Eventualele litigii apărute între Prestator și Beneficiari se vor rezolva pe cale amiabilă sau pe cale judiciară.

 

SECȚIUNEA 11. FORȚA MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Prestator, a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întîrzie total sau parțial continuarea Serviciului, Prestatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă va invoca forța majoră, Prestatorul este obligat să comunice participanților la Serviciu existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

11.3. În înțelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forță majoră următoarele evenimente:

 1. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor;
 2. tentative de fraudă a mecanismului Serviciului prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 3. orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

11.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ.

 

SECȚIUNEA 12. SESIZĂRI

12.1. În vederea sesizărilor de orice natură, Beneficiarii Serviciului pot depune reclamații în scris la adresa Prestatorului.

 

SECȚIUNEA 13. REGULAMENTUL

13.1. Prin solicitarea acestui Serviciu, participanții declară că sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

13.2. Prezentul Regulament a fost redactat de către Prestator cu respectarea prevederilor legale.

 

Prestator

ÎCS „Clinica Sante” SRL